Obiective

Obiective

OBIECTIVUL GENERAL al activității unității constă în: Punerea în valoare a patrimoniului pastoral al României prin sporirea producţiei totale de furaje şi a calităţii acestora, cu o conversie optimă în produse animaliere, în concordanţă cu o bună practică agricolă caracterizată prin armonizarea dintre dezvoltarea economico- socială, conservarea biodiversităţii şi protecția mediului.

 Obiective specifice
Realizarea de noi genotipuri mai performante adaptativ, productiv şi cantitativ la speciile de pajiști și plante furajere compatibile cu principiile dezvoltării durabile şi a schimbărilor climatice.

Evaluarea prin metode expeditive a stării actuale de degradare a pajiștilor permanente în vederea reintroducerii lor în circuitul agricol, conservarea biodiversităţii, integrare estetico-peisagistică şi de protecție a mediului.

Elaborarea unor soluţii tehnologice de îmbunătăţire, întreţinere şi folosire a pajiştilor situate în diferite regiuni fizico-geografice (câmpie, deal, munte) în contextul relaţiei climă - sol – plantă – animal - produs animalier - conservarea biodiversităţii și protecția mediului înconjurător.

Realizarea obiectivelor generale şi specifice, condiţionate şi de factorii restrictivi care limitează valorificarea potenţialului productiv al acestor suprafeţe, necesită dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în următoarele direcţii:

─ conservarea germoplasmei genetice vegetale, a biodiversităţii şi variabilităţii genetice la speciile de graminee perene de pajisti;

─ crearea de cultivare (soiuri şi hibrizi) pentru furaje, protecţie şi estetică peisageră, cu potenţial ridicat de producţie şi de adaptare la diferite condiţii ecologice, tehnologice şi de valorificare;

─ producerea de seminţe din verigile biologice superioare la speciile de graminee şi leguminoase perene de pajişti;

─ inventarierea şi bonitarea fondului pastoral în vederea stabilirii stării de degradare a solului şi a covorului ierbos , care vor sta la baza proiectelor de îmbunătăţire în vederea reintroducerii acestora în circuitul agricol performant;

─ tehnologii de îmbunătăţire şi folosire în sistem extensiv, semiintensiv şi intensiv a pajiştilor situate în diferite condiţii staţionale, urmărindu-se dezvoltarea multifuncţionalităţii acestora în contextul unei agriculturi durabile, cu efecte minime cauzate de schimbările climatice;

─ studiul, implementarea şi extinderea sistemului agrosilvopastoral ca măsură preventivă împotriva aridizării şi deşertificării pajiştilor permanente;

─ folosirea suprafeţelor de pajiști mai slab productive pentru producerea de biomasă, importantă resursă regenerabilă, promovându-se punerea în valoare a acestora prin recoversia şi reorientarea potenţialului de producţie;

─ elaborarea unor tehnologii de mecanizare şi promovarea unui sistem de maşini specifice lucrărilor agricole pe pajişti, în condiţiile unor inputuri minime caracterizate printr-un impact ecologic redus (ecotillage system);

─ cercetarea şi promovarea unor noi metode de conservare, care să asigure o calitate superioară a furajelor de pe pajişti;

─ optimizarea economică a secvenţelor şi verigilor tehnologice de obţinere şi valorificarea furajelor de pe pajişti;

─ diseminarea rezultatelor cercetării din domeniul pajiştilor şi îmbunătăţirea fluxului de informaţii de la nivel ştiinţific la fermier şi asigurarea feed-back-ului în vederea orientării cercetărilor spre cerinţele fermierilor şi conştientizarea acestora ca principali vectori de menţinere a echilibrului mediului înconjurător;

De asemenea, obiectivele cercetării științifice din domeniul Cultura Pajiștilor sunt corelate cu obiectivele strategice specifice cercetării ştiinţifice zootehnice şi pratologice din România, cuprinse în STRATEGIA PENTRU CERCETARE - DEZVOLTARE - INOVARE ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG 2014- 2020 / 2020 – 2030, care îşi propune să găsească soluţii în vederea unei mai bune alinieri la Strategia Europa 2020.
Totodată, se are în vedere creşterea capacităţii şi capabilităţii sistemului de cercetare – dezvoltare şi inovare din domeniul Cultura Pajiștilor de a acumula cunoştinţe, rezultate şi experienţe de cel mai înalt nivel ştiinţific şi tehnologic, în vederea diseminării şi transferării către mediul economic intern şi comunitar, în vederea susţinerii competitivităţii pe plan naţional şi european.