Oferta cercetarii

Conectarea fermelor noastre de creştere a animalelor la standardele de performanţă şi calitate din UE nu poate fi făcută fără o bază furajeră solidă în care pajiştile permanente şi temporare au un rol de primă importanţă. În plus, pe lângă rolul decisiv de asigurarea furajelor pentru animale, pajiştile au o funcţie  importantă în dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător reflectat prin: sechestrarea carbonului în soluri, fixarea simbiotică a azotului, calitatea peisajului, conservarea biodiversităţii, îmbunătăţirea fertilităţii solurilor şi prevenirea inundaţiilor şi alunecărilor de teren, important patrimoniu cultural şi gestionarea rezervelor de apă.

Pentru îmbunătăţirea şi valorificarea pajiştilor, institutul nostru crează noi soiuri de graminee şi leguminoase perene mai performante productiv şi calitativ, produce seminţe din verigi superioare, pentru a fi înmulţite, elaborează noi tehnologii de îmbunătăţire adecvate condiţiilor staţionale şi gradelor de intensivizare, îmbunătăţeşte sistema de maşini pentru mecanizarea lucrărilor agricole pe pajişti, elaborează metode de folosire raţională, diseminează rezultatele cercetării prin diferite mijloace.

Pentru realizarea acestora institutul are ca direcții principale: determinarea factorilor de mediu care influenţează răspândirea şi productivitatea pajiştilor; stabilirea principalelor tipuri de pajişti şi caracterizarea lor; reconstrucţia ecologică a pajiştilor cu covor ierbos degradat; renaturarea prin înierbare a terenurilor degradate antropic; consolidarea biologică şi întregire peisagistică prin înierbare a suprafeţelor amenajate pentru îmbunătăţiri funciare; recoltarea şi conservarea pe durată medie a resurselor genetice de graminee şi leguminoase perene de pajişti; caracterizarea şi evaluarea resurselor genetice de pajişti; producerea de seminţe de graminee şi leguminoase perene de pajişti din categoriile biologice superioare; creşterea gradului de mecanizare a lucrărilor specifice de pe pajişti prin modernizarea maşinilor existente şi realizarea de maşini noi; creşterea fiabilităţii maşinilor şi utilajelor agricole specifice pentru pajişti; îmbunătăţirea tehnologiilor de mecanizare a lucrărilor specifice pe pajişti; utilizarea energiilor neconvenţionale pe pajişti; reducerea gradului de poluare a mediului ambiant.

OFERTA CERCETARII

Calcul statistic, simularea şi modelarea fenomenelor din cultura pajiştilor

Scopul: Realizarea de programe și modele pentru calculul statistic  al datelor                          experimentale și interpretarea rezultatelor; Modelarea matematică ne conduce la modele al căror studiu poate fi făcut analitic, permițând în aceste condiții,  funcție de complexitatea modelului și exactitatea metodelor de rezolvare folosite, determinarea cu destulă exactitate, a variantelor de decizie ce trebuie utilizată (soluția ... Citește mai mult ...

Biochimie, conservarea şi calitatea furajelor obţinute pe pajişti

Scopul: Determinarea calității și productivității speciilor de graminee și leguminoase perene de pajiști în vederea selecției și ameliorării acestora sau pentru a formula rațiile de hrană pentru animalele ierbivore , asfel încât conversia acestora  în produse animaliere (lapte, carne , lână etc.) și/sau capacitate de efort( la animalele de muncă) să aibă un randament ridicat; ... Citește mai mult ...

Mecanizarea lucrărilor pe pajişti

Scopul: Elaborarea unor noi tehnologii de mecanizare şi promovarea unui sistem de maşini specifice lucrărilor agricole pe pajişti, în condiţiile unor consumuri minime, cu un impact ecologic redus. Realizarea obiectivelor privind îmbunătățirea și valorificarea pajiștilor , condiţionate şi de factorii restrictivi care limitează potenţialul productiv al acestor suprafeţe,  a necesitat dezvoltarea şi diversificarea activităţilor de ... Citește mai mult ...

Valorificarea pajiştilor prin pășunat

Scopul: Folosirea rațională a pajiștilor prin pășunat   Metodele și sistemele de valorificarea pajiştilor prin pășunat  influențează în mare măsură creșterea, compoziţia floristică şi productivitatea covorului ierbos. Păşunatul cu un număr prea mare sau prea mic de animale până la abandon, completat de un păşunat haotic, fără pauză în sezonul rece, duce în mod sigur ... Citește mai mult ...

Tehnologii și verigi tehnologice pentru pajiştile temporare

Scopul: Menţinerea pe o perioadă lungă de timp a producţiei agricole prin introducerea, în cadrul asolamentelor, a pajiştilor temporare, alcătuite din amestecuri complexe de graminee cu leguminoase perene . Pentru reinstalarea stării de agroclimax, starea de stabilitate a agrobiocenozelor obţinută prin integrarea acţiunilor naturale cu cele antropogene, impusă de sistemele specifice agriculturii durabile, se recomandă ... Citește mai mult ...

Tehnologii și verigi tehnologice pentru îmbunătățirea pajiștilor permanente

Scopul: Diminuarea sau înlăturarea  procesului de degradare a pajiştilor permanente, readucerea în circuitul productiv a pajiștilor abandonate, valorificarea multifuncţionalităţii acestor suprafeţe, menţinerea sau creşterea producţiei şi calităţii furajelor prin inputuri reduse, printr-un mod raţional de gestionare a acestor suprafețe, în condițiile conservării biodiversității și a peisajelor. În cadrul acestor tehnologii un volum imens de cercetări ... Citește mai mult ...

Producerea semințelor soiurilor românești de graminee și leguminoase perene de pajiști

Obiectivul general: - Valorificarea  superioară a  resurselor genetice de graminee și leguminoase perene ale României, care dispune în prezent de o bază genetică autohtonă deosebit de bogată, formată din varietăţi şi populaţii de plante, rezistente la boli şi dăunători, adaptate condiţiilor climatice din ţara noastră. Obiective specifice: - menținerea în cultură a soiurilor românești de ... Citește mai mult ...

Ameliorarea gramineelor și leguminoaselor perene de pajiști

Scopul: - crearea de noi soiuri cu potenţial ridicat de producţie, de calitate şi de adaptare la diferite condiţii ecologice, tehnologice şi de valorificare, în condiţii de mediu într-o continuă schimbare;   Principalele obiective de ameliorare a speciilor de graminee şi leguminoase perene de pajiști : * producţia ridicată de furaj şi sămânţă, eşalonată echilibrat ... Citește mai mult ...

Ecologie și resurse genetice la graminee și leguminoase perene de pajiști

 Scopul: Realizarea unei colecții active de germoplasmă autohtonă și străină (ecotipuri, populații locale, soiuri etc.), bazându-se pe variabilitatea genetică naturală   necesară creării de forme biologice noi de graminee și leguminoase perene de pajiști, cu însușiri corespunzătoare obiectivelor de ameliorare.   Obiectiv specific: Valorificarea  superioară a  resurselor genetice de graminee și leguminoase perene ale României, care ... Citește mai mult ...