INDRUMAR DE BUNE PRACTICI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ MONTANĂ

INDRUMAR DE BUNE PRACTICI PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ MONTANĂ Pajiști permanente și pastoralism T. MARUȘCA, N. DRAGOMIR, V.A. BLAJ, V.MOCANU, M.N.HORABLAGA, Monica A. TOD, S.V. TOD, T.A.ENE, P.M. ZEVEDEI, Andreea C. ANDREOIU, Marcela M. DRAGOȘ, D. RECHIȚEAN, Ș.M. COSTESCU, Daniela A. ZEVEDEI-MARE ISBN 978-973-0-28070-8

GHID DE ÎNTOCMIRE A AMENAJAMENTELOR PASTORALE

GHID DE ÎNTOCMIRE A AMENAJAMENTELOR PASTORALE   Teodor MARUŞCA, Vasile MOCANU, Emil C. HAŞ, Monica A. TOD, Andreea C. ANDREOIU, Marcela M. DRAGOŞ, Vasile A. BLAJ, Tudor A. ENE, Doina SILISTRU, Emil ICHIM, Paul M. ZEVEDEI, Cosmin S. CONSTANTINESCU, Sorin V. TOD. ISBN: 978–973–98711–8–1