Concurs de promovare internă în grad profesional

 

ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE
Gheorghe Ionescu Șișești
INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU PAJIŞTI – BRAŞOV
Str.Cucului, nr. 5, 500128, ( 0268472781, 0268472704 ; fax 0268475295
www.pajisti-grassland.ro, office@pajisti-grassland.ro

 

A N U N Ţ
Concurs de promovare internă în grad profesional

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, cu sediul în Mun. Brașov, str. Cucului nr. 5, organizează în data de 13.08.2024 concurs de promovare internă în grad profesional, respectând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare; conform Regulamentului ASAS privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale, în data de 13.07.2024, pentru următoarele posturi:
– Cercetător științific (CS), în cadrul Laboratorului Tehnologii Cultura Pajiștilor: 2 posturi;
– Cercetător științific (CS) în cadrul Laboratorului Resurse Genetice și Ameliorare: 1 post;
CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE PROMOVARE PENTRU CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC (CS) – conform Regulamentului A.S.A.S. nr. 3343/12.10.2012, privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea gradelor profesionale de cercetare științifică și încadrarea pe funcții în instituțiile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol și Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
– absolvent cu examen de licență sau de diplomă, cu media de cel puțin 8 (opt);
– activitate de cercetare – dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau cel puțin 4 ani în alte activități agricole;
– limbă străină de circulație mondială la nivel de utilizare, documentare.
– cunoștințe operare PC: Word, Excel, Power Point, etc.
– să fi obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale de cel puțin două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate;
PROBELE CONCURSULUI:
– examen din specialitatea pentru care candidează: scris și oral;
– examen de limbă de circulație mondială (eliminatoriu) – retroversiune și conversație sau documente de atestare de către un organism autorizat;
– probă practică de tehnică experimentală: oral;
– nota medie minimă 8, fără nici un 7.

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Dosarul de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea posturilor de Cercetători Științifici (conform Regulamentului ASAS nr. 3343/12.10.2012; conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare; conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ), va cuprinde obligatoriu următoarele acte:
a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducerii ICDP Brașov, conform modelului prezentat în Anexa 1 (în original);
b) Asumarea răspunderii, scrisă de mână de către candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare; (model prezentat în Anexa 2) (în original);
c) Memoriu de activitate;
– Lista de lucrări științifice și de popularizare (semnată de candidat): teza/tezele de doctorat; cărți publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională sau în reviste din țară, recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute din țară și din străinătate (cu ISSN sau ISBN); proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări – conform anexei 2 din Regulamentul ASAS nr. 3343/12.10.20121; ( dacă este cazul );
– Mapa cu contribuții științifice semnificative. Mapa cu contribuții științifice semnificative este constituită din lista lucrărilor publicate însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative; (DACĂ ESTE CAZUL);
d) Copie act de identitate sau alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ( act de identitate ( CI / BI ), certificatul de naștere; certificatul de căsătorie – dacă este cazul);
e) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de unitate (diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, diplomă de doctor, etc.):
– copiile rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani (2021,2022,2023):
f) Carnetul de muncă și/sau extras din Registrul general de evidență a salariaților, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, eliberate de instituția unde candidatul este titular, în care se evidențiază traiectoria profesională – perioadele și funcțiile profesionale ale candidatului (în original; adeverințele din străinătate trebuie traduse și legalizate);
g) Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale; Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus, o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
h) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
i) Curriculum vitae, semnat de candidat (în original);
Actele solicitate la literele d) – f) se vor prezenta și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului (09.07.2024) la sediul ICDP Brașov – Compartiment Resurse Umane și Salarizare.
Concursul de promovare internă va avea loc în data de 13.08.2024, la sediul I.C.D.P. Brașov, str. Cucului nr. 5 după următorul calendar:
1. Ora 0900 – proba de specialitate scris și oral;
2. Ora 1030 – proba de limbă de circulație mondială;
3. Ora 1130 – proba practică de tehnică experimentală;
4. Ora 1400 – afișarea rezultatelor;
5. Ora 1530 – termen de depunere a contestațiilor;
6. 14.05.2024, ora 1200 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la rezultatul
probelor
7. 14.05.2024, ora 1500 – termen de afișare a rezultatelor finale

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
pentru susținerea concursului de promovare, în vederea ocupării postului de Cercetător Științific (CS) din cadrul ICDP Brașov

 

I. TEMATICĂ

1. Flora pajiștilor.
2. Tehnologii de îmbunătățire a pajiștilor permanente;
3. Tehnologii de înființare a pajiștilor semănate; rolul pajiștii semănate în rotația culturilor;
4. Valorificarea pajiștilor.

II. BIBLIOGRAFIE

– Lucrările științifice ale I.C.D.P. Brașov, vol. I – XX;
– Doniță N., Doina Ivan, 1982 ,,Producția primară a vegetației terestre din R.S. România”, p. 294 305, Ed. Științifică și Enciclopedică București;
– Doniță N., Ivan D., 1985, ,,Vegetația Carpaților, Pajiștile din Carpații României”, lucrări științifice I.C.D.P. Brașov, vol. X;
– Dragomir N., 2005, ,,Pajiști și plante furajere”, Tehnologii de cultivare, Editura Eurobit, Timișoara;
– Vîntu V., Moisuc Al., Motcă Gh., Rotar I., 2004, ,,Cultura pajiștilor și a plantelor furajere” Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iași;
– Teodor Marușca, Vasile Mocanu, Vasile Cardaşol, Ioan Hermenean, Vasile Adrian Blaj, Georgeta Oprea, Monica Alexandrina Tod, ,,Ghid de producere ecologică a furajelor de pajiști montane” , Ed. Universității Transilvania din Brașov, 2010;
– Mocanu V., Ene, T.A., T. Marușca, I. Hermenean – ,,Tehnologii zonale de valorificare durabilă a terenurilor agricole prin promovarea multifuncționalității pajiștilor”, Editura Capolavoro, Brașov, 2014;
– Vasile MOCANU, Tudor Adrian ENE, Vasile Adrian BLAJ, Doina SILISTRU – ,,Soluții tehnologice și mijloace tehnice de îmbunătățire a pajiștilor permanente prin renovare totală”, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2018;
– Teodor Marușca – coordonator, ,,Tratat de reconstrucție ecologică a habitatelor de pajiști și terenuri degradate montane” , Ed. Universității Transilvania din Brașov, 2010;
– Petru SEBOK, Bela Kovacs, Ioan Mociani – ,,Îndrumător de lucrări practice la tehnica experiențelor de câmp”, Institutul ,, Dr. PETRU GROZA,, CLUJ- NAPOCA, 1976.

 

Pentru mai multe informatii și formulare, descarcati anuntul complet aici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

Domnului Director General al I.C.D.P. Brașov

 

DECLARAŢIE DE ASUMARE A RĂSPUNDERII

 

 

Subsemnatul/a……………………………………… născut/născută la data de ………………… în…………………………………………….., cu domiciliul în ………………………………………………… ….…………………………………………………………, CNP …………………………, declar pe propria răspundere că datele din dosarul depus pentru înscrierea la concursul de promovare pentru ocuparea postului de ………………………………………….., domeniul ………………………., de la Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, din data de ……………………………….., prezintă propriile mele realizări și activități și iau la cunoștință de faptul că, în caz contrar, voi suporta consecințele declarației în fals, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

 

Data Semnătura